Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn

Medidyne AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

 • forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 • iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 • følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
 • kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 • sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Loven spesifiserer at:
aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

 • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Medidyne AS plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene.

Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Om Medidyne AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt
Medidyne AS er en norsk bedrift som distribuerer medisin-teknisk utstyr til hele Norge.

Virksomhetens organisering
Medidyne AS er et enkel stående firma med søsterselskaper i de 3 andre nordiske land.

Daglig leder: Frederik Werring Clem
Styrets leder: Knut Clem

Medidyne AS teller per Q2 2023 6 ansatte.

Driftsområde

Medidyne AS kontor er lokalisert i Oslo kommune. Administrasjon og hovedkontor ligger i Danmark.

Kjønnslikestilling

Selskapet består av 6 ansatte, hvorav 5 menn og 1 kvinne.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som særdeles godt, og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier Medidyne AS. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet. Vi redegjør om aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. I 2022 har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for vår virksomhet.

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske potensielle konsekvenser er å jobbe systematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon på dette.

Risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått våre leverandører av en størrelse som er vesentlig. Vi har vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede som lav. De fleste leverandører er store, solide produsenter som har egne kvalitetssystemer.
Vi kjenner våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct for suppliers) kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med “aktsomhetshjulet” for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven.

Dette innebærer at:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre.
 • Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner.
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring.
 • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven.
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet.
 • Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomgås årlig.

 

OECD, Aktsomhetshjulet

Figur 1 – OECD, Aktsomhetshjulet

 

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets bærekraftsansvarlig på e-post: info@medidyne.no, mrk: åpenhetsloven.

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99